• خـوشا به حـال آن که  هـمیشه خـدا را در نـظر داشـته و از گنـاه خـویش بـیمناک بـاشد.