روز تولد استاد فریدون شهبازیان (1321 شمسی) – موسیقیدان ایرانی. استاد شاهکارهای فراوانی دارند ولی برای مخاطب عام فیلم اخراجی های 1 و سریال معصومیت از دست رفته با بازی امین تارخ و نیز فیلم گل های داودی با آهنگسازی شهبازیان و پیانو فرمان بهبود را نام می برم. 
یادش گرامی. مرحوم فرمان بهبود پیانیست بسیار قوی بود.