تیلور دیویس تنظیم کننده، آهنگساز و ویولونیست آمریکایی است.

آدرس وب سایت رسمی تیلور دیویس.