امام صادق علیه السلام فرمود : كسیكه مردم از زبانش بترسند، او در آتش است.