کانت : اگر می خواهی مورد اعتماد باشی، راستگو و درستکار باش.