موسیقی ملی ایران:
الف) موسیقی ملی که در آن فقط سازهای سنتی (و یا فولکلوریک) شرکت دارند.
ب) موسیقی ملی که در آن علاوه بر سازهای سنتی (فولکلوریک) از سازها و شیوه ی ارکستراسیون غربی نیز استفاده شده باشد.